Flora & Fauna - bdrichardson

Mountain Goat in the Snow